Vanaf vandaag wordt de alarmtoestand in Roemenië met nog eens 30 dagen verlengd. Zie de genomen maatregelen!

0 4.050

De regering van Roemenië heeft ingestemd met de uitbreiding van de alarmtoestand op het gehele nationale grondgebied, voor: een periode van 30 dagen, beginnend met December 14 2020. Bijgevolg zijn een aantal beperkende maatregelen van toepassing.

We zullen ons beperken tot die met betrekking tot internationale reizen. Met de uitbreiding van de signaleringsstatus worden de categorieën personen die het grondgebied van Roemenië kunnen betreden, beperkt.

Het beperkt de categorieën mensen die het grondgebied van Roemenië kunnen betreden, met de bijbehorende uitzonderingen.

In overeenstemming met art. 31 van bijlage 1 a Besluit van de Nationale Commissie voor Noodsituaties nr. 58 van 10 december 2020de binnenkomst van buitenlandse staatsburgers op het grondgebied van Roemenië is tijdens de alarmtoestand verboden, behalve voor de volgende categorieën personen::

a) familieleden van Roemeense staatsburgers;

b) familieleden van burgers van andere lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, die in Roemenië wonen;

c) personen die in het bezit zijn van een visum voor verblijf van langere duur, een verblijfsvergunning of een document dat gelijkwaardig is aan een verblijfsvergunning afgegeven door de autoriteiten of een gelijkwaardig document dat is afgegeven door de autoriteiten van andere staten, overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie;

d) personen die reizen in het beroepsbelang, bewezen door een visum, een verblijfsvergunning of een ander gelijkwaardig document, respectievelijk medisch personeel, medisch onderzoekers, geriatrisch medisch personeel, vervoerders en andere categorieën personeel die betrokken zijn bij het vervoer van goederen die voor dergelijk noodzakelijk vervoer zorgen

e) het personeel van de diplomatieke missies, consulaire kantoren en van de internationale organisaties, evenals hun gezinsleden die hen vergezellen bij permanente missies op Roemeens grondgebied, het militair personeel of het personeel dat humanitaire hulp kan verlenen;

f) personen op doorreis, met inbegrip van personen die zijn gerepatrieerd als gevolg van het verlenen van consulaire bescherming

g) passagiers die reizen om dwingende redenen;

h) personen die internationale bescherming nodig hebben of om andere humanitaire redenen, personen die onderworpen zijn aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. Verordening (EG) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat door een staatloze is ingediend en personen die zijn teruggekeerd op basis van overnameovereenkomsten;

i) buitenlanders en staatlozen die voor studiedoeleinden reizen;

j) buitenlanders en staatlozen, hooggekwalificeerde werknemers, indien hun tewerkstelling economisch noodzakelijk is en de activiteit niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd in het buitenland;

k) vreemdelingen en staatlozen, grensarbeiders, seizoenarbeiders, zee- en binnenvaartpersoneel

l) de leden van de internationale sportdelegaties die deelnemen aan sportwedstrijden die op het Roemeense grondgebied worden georganiseerd, in overeenstemming met de wet;

m) leden van film- of audiovisuele filmploegen, technisch en artistiek personeel die deelnemen aan culturele evenementen die plaatsvinden in Roemenië, op basis van bewezen contractuele relaties of ondersteunende documenten.

Onderdanen van derde landen die niet onder de bovengenoemde uitzonderingen vallen, hebben tijdens de alarmtoestand geen recht om het grondgebied van Roemenië te betreden.

Quarantaine / isolatie is van toepassing op alle personen die in Roemenië aankomen vanuit een land gelegen op gele lijst, die op 10 december is bijgewerkt. Er zijn een paar uitzonderingen!

Besluit van de Nationale Commissie voor Noodsituaties nr. 36 / 21.07.2020 met betrekking tot de vaststelling van de COVID-19-pandemie en de vaststelling van enkele maatregelen die nodig zijn voor de bescherming van de bevolking, zijn voltooid in art. 3, met twee nieuwe leden (5) en (6) als volgt:

"(5) Ook zijn zij vrijgesteld van de maatregel vastgesteld volgens de bepalingen van art. 2, personen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-90-virusinfectie, zoals blijkt uit medische documenten of door het controleren van de database met Corona-formulieren en voor wie ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot binnenkomst in het land ”.

"(6) Vrijgesteld van de quarantainemaatregel die is vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van opnieuw gepubliceerde wet 136/2020, betreffende de vaststelling van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in situaties van epidemiologisch en biologisch risico, personen die contact hebben gehad met een bevestigd positief geval voor SARS- CoV-virusinfectie -2, als door medische documenten of door het controleren van de database met Corona-formulieren wordt bewezen dat ze in de laatste 90 dagen voorafgaand aan het contact ten minste één positieve test hebben gehad en ten minste 14 dagen zijn verstreken sinds de datum van de eerste positieve test, en tot de datum van contact ”.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.