De alarmtoestand wordt in Roemenië met 30 dagen verlengd vanaf 12 februari 2021.

0 2.815

Het Landelijk Comité voor Noodsituaties neemt het besluit nr. 8 van 10 februari 2021. Volgens het rapport wordt de alarmtoestand in Roemenië verlengd met 30 dagen, vanaf 12 februari 2021.Art.1 - Er wordt voorgesteld om de alarmtoestand op het hele nationale grondgebied te verlengen voor een periode van 30 dagen, te beginnen op 12.02.2021.
Art.2 - De maatregelen voor de preventie en bestrijding van infecties veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, die vanaf 12.02.2021 moeten worden aangenomen, in de huidige epidemiologische context, zijn opgenomen in de bijlage hierbij.
Art.3 - Dit besluit wordt gecommuniceerd aan alle componenten van het National Emergency Management System, voor implementatie bij beschikking en administratieve handelingen van hun leiders.

VERWACHTE INFECTIE EN BEHEERSINGSMAATREGELEN DIE WORDEN TOEGEPAST TIJDENS DE WAARSCHUWING

1. De operationele coördinatie van de ambulancediensten en van de vrijwilligersdiensten voor noodsituaties door de provinciale inspecties / Boekarest-Ilfov voor noodsituaties wordt gehandhaafd, evenals van de lokale politie door de algemene politiedirectoraat van Boekarest / de provinciale politie-inspecties .

2. De verplichting om de continuïteit van de activiteit van woonzorg- en hulpverleningscentra voor ouderen, wooncentra voor kinderen en volwassenen, met en zonder handicap, alsook voor andere kwetsbare categorieën te verzekeren en de verplichting om het werkrooster van werknemers vast te stellen met goedkeuring van de gemeente voor volksgezondheid, respectievelijk van de gemeente Boekarest.

3. De verplichting van residentiële sociale dienstverleners om hun programma te organiseren volgens de bestaande epidemiologische context op lokaal niveau en in overeenstemming met de geldende regels inzake arbeidswetgeving blijft behouden. De activiteiten van deze diensten zullen worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met de regels ter voorkoming van de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten.

4. De verplichting om op permanente basis de activiteiten uit te voeren van alle operatieve centra voor noodsituaties met tijdelijke activiteit, evenals van het Nationaal Centrum voor Coördinatie en Beheer van de Interventie en van de provinciale / Boekarest-centra voor coördinatie en beheer van de interventie.

Het wordt noodzakelijk geacht de verplichting tot het dragen van een beschermend masker in de openbare ruimte te handhaven

5. Het wordt noodzakelijk geacht de verplichting te handhaven om een ​​beschermend masker te dragen op openbare plaatsen, op het werk, in commerciële ruimten en in het openbaar vervoer, voor alle personen die de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt, onder de voorwaarden vastgesteld door de gemeenschappelijke besluit van de minister van Volksgezondheid en van de minister van Binnenlandse Zaken.

6. Voorgesteld wordt de mogelijkheid van isolatie en quarantaine te handhaven onder de voorwaarden van art. 7, 8 en 11 van Wet nr. 136/2020 betreffende de vaststelling van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in situaties van epidemiologisch en biologisch risico, opnieuw gepubliceerd met latere wijzigingen en aanvullingen.

7. Voorgesteld wordt om wekelijks te blijven testen door de directoraten volksgezondheid, zorg- en hulpverleningspersoneel, specialistisch en hulppersoneel werkzaam in woonzorg- en hulpverleningscentra voor ouderen, wooncentra voor kinderen en volwassenen, met en zonder handicap, evenals voor andere kwetsbare groepen.

Het wordt noodzakelijk geacht om verboden te handhaven op de organisatie en uitvoering van bijeenkomsten, demonstraties, processies, concerten of andere soorten bijeenkomsten in open ruimten.

8. acht het noodzakelijk het verbod te handhaven op het organiseren en houden van bijeenkomsten, demonstraties, processies, concerten of andere openluchtbijeenkomsten, evenals bijeenkomsten van de aard van culturele, wetenschappelijke, artistieke, sportieve of vrijetijdsactiviteiten binnenshuis, met uitzondering van die georganiseerd en uitgevoerd worden in overeenstemming met de paragrafen 09 tot en met 25.

9. Voorgesteld wordt het verbod te handhaven op het houden van bijeenkomsten ter gelegenheid van feestdagen, jubilea, feesten in besloten en/of open ruimtes, publiek en/of besloten.

10. Lichamelijke trainingsactiviteiten binnen sportstructuren en -bases, bestaande uit trainingskampen, trainingen en sportcompetities die in Roemenië worden georganiseerd, mogen alleen worden uitgevoerd onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Jeugd en Sport en de minister van Volksgezondheid.

11. Sportcompetities mogen in Roemenië zonder toeschouwers worden gehouden, alleen onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de gezamenlijke beschikking van de minister van Jeugd en Sport en de minister van Volksgezondheid.

12. Onder de voorwaarden van punt 10 mogen professionele, legitieme en/of prestatieatleten fysieke trainingsactiviteiten uitvoeren in binnen- of buitenzwembaden, en fysieke trainingsactiviteiten in gesloten ruimtes zijn alleen toegestaan ​​met inachtneming van de regels afstand tussen deelnemers , om een ​​minimum van 7 m² / persoon te garanderen.

13. De activiteiten van museale instellingen, bibliotheken, boekhandels, bioscopen, film- en audiovisuele productiestudio's, uitvoerende en/of concertinstellingen, volks-, kunst- en ambachtsscholen en culturele buitenevenementen worden alleen uitgevoerd onder de voorwaarden die door de gezamenlijke besluit van de minister van Cultuur en de minister van Volksgezondheid.

14. Onder de voorwaarden van punt 13 is de organisatie en ontwikkeling van bioscopen, uitvoeringsinstellingen en / of concerten toegestaan, met deelname van het publiek tot 50% van de maximale capaciteit van de ruimte, als de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van gevallen in de provincie / plaats is minder dan of gelijk aan 1,5 / 1.000 inwoners, met deelname van het publiek tot 30% van de maximale capaciteit van de ruimte, als de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van de gevallen in de provincie / plaats is hoger dan 1,5 en lager of gelijk aan 3 / 1.000 inwoners en is verboden bij overschrijding van de incidentie van 3 / 1.000 inwoners.

15. Onder de voorwaarden van punt 13 is de organisatie en ontwikkeling van drive-in shows toegestaan ​​in de provincies / plaatsen waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van de gevallen minder dan of gelijk is aan 1,5 / 1.000 inwoners, alleen als de inzittenden van een de auto lid is van hetzelfde gezin of groepen van maximaal 3 personen vertegenwoordigt, en de organisatie en uitvoering van shows, concerten, openbare en particuliere festivals of andere culturele evenementen is alleen toegestaan ​​met de deelname van maximaal 300 toeschouwers met zitplaatsen, op een afstand van minimaal 2 meter van elkaar, evenals het dragen van een beschermend masker. De activiteiten zijn verboden op het niveau van provincies / plaatsen waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van de gevallen hoger is dan 1,5 / 1.000 inwoners.

16. De activiteit van religieuze eredienst, inclusief collectieve diensten en gebeden, wordt uitgevoerd binnen en / of buiten gebedshuizen in overeenstemming met de regels van gezondheidsbescherming, vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

17. Onder de voorwaarden van punt 16, om de verspreiding van SARS-CoV-2-infecties te voorkomen, is de organisatie van religieuze processies en/of bedevaarten alleen toegestaan ​​met de deelname van personen die hun woonplaats of verblijfplaats hebben in de plaats waar de activiteit wordt uitgeoefend die hun woonplaats of verblijfplaats niet hebben in de plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden.

18. Voorgesteld wordt het verbod op recreatieve en sportieve buitenactiviteiten te handhaven, met uitzondering van activiteiten die worden uitgevoerd met de deelname van niet meer dan 10 niet-samenwonende personen, vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid, in voorkomend geval, met de minister van Jeugd en Sport, de minister van Milieu, Water en Bossen of de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

19. Het is toegestaan ​​activiteiten uit te voeren ter voorkoming en bestrijding van Afrikaanse varkenspest door collectieve jagers met een maximum van 20 deelnemers.

20. Voorgesteld wordt het verbod te handhaven op de organisatie van privé-evenementen (bruiloften, doopfeesten, feestelijke maaltijden, enz.) in gesloten ruimtes zoals, maar niet beperkt tot salons, culturele centra, restaurants, bars, cafés, evenementenhallen / tenten. .

21. Er wordt voorgesteld het verbod te handhaven op de organisatie van privé-evenementen (bruiloften, doopfeesten, feestelijke maaltijden, enz.) in open ruimten zoals, maar niet beperkt tot salons, culturele centra, restaurants, terrassen, bars, cafés, zalen / tenten van evenementen.

22. Er wordt voorgesteld om de organisatie van cursussen en workshops voor volwassenen te handhaven, ook voor de uitvoering van projecten die met Europese fondsen worden gefinancierd, met deelname van maximaal 25 personen binnen en maximaal 50 personen buiten en in overeenstemming met de bij besluit van de minister van Volksgezondheid vastgestelde regels.

23. Voorgesteld wordt om de organisatie en uitvoering van activiteiten specifiek voor instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied van landsverdediging, openbare orde en veiligheid in de open lucht alleen onder toezicht van een epidemioloog te handhaven.

24. Er wordt voorgesteld om de organisatie en uitvoering van specifieke activiteiten op diplomatiek gebied te handhaven, inclusief het hoofdkantoor van diplomatieke missies en consulaire kantoren die in Roemenië zijn geaccrediteerd, om een ​​oppervlakte van ten minste 4 vierkante meter voor elke deelnemer te garanderen en naleving van de regels voor gezondheidsbescherming.

25. Voorgesteld wordt de organisatie van rally's en demonstraties met een maximum aantal deelnemers van 100 personen te handhaven en de volgende maatregelen in acht te nemen:

a) het dragen van een beschermend masker, om neus en mond te bedekken, door alle deelnemers;
b) verplichte ontsmetting van de handen, voor alle personen die aankomen in de ruimte waar de rally of demonstratie plaatsvindt;
c) het handhaven van de fysieke afstand van minimaal 1 meter tussen de deelnemers en waar mogelijk zorgen voor een oppervlakte van minimaal 4 m²/persoon;
d) ontsmetting van de handen van de personen die materiaal uitdelen tijdens de rally of demonstratie;
e) toepassing van collectieve en individuele hygiëneregels om besmetting te voorkomen en de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus te beperken.

26. Voorgesteld wordt het verkeersverbod binnen de plaatsen te handhaven voor personen in groepen voetgangers groter dan 6 personen die niet tot hetzelfde gezin behoren, evenals de vorming van dergelijke groepen.

27. Er wordt voorgesteld om het verkeersverbod in alle plaatsen, voor alle personen, buiten de woning / het huishouden te handhaven gedurende het tijdsinterval 2300-0500, met de volgende uitzonderingen gemotiveerd door:

a) reizen in het beroepsbelang, ook tussen de woning/het huishouden en de plaats/plaatsen waar de beroepsactiviteit plaatsvindt en terug;
b) reizen voor medische hulp die niet kan worden uitgesteld of op afstand kan worden uitgevoerd, evenals voor de aankoop van medicijnen;
c) reizen buiten de plaatsen van personen die op doorreis zijn of reizen maken waarvan het tijdsinterval overlapt met de verbodsperiode, zoals die welke worden gemaakt per vliegtuig, trein, touringcar of ander personenvervoermiddel en die kunnen worden aangetoond met een ticket of enig ander manier van betalen voor de reis;
d) reizen om gerechtvaardigde redenen, zoals zorg voor/vergezellen van het kind, hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten of het overlijden van een familielid.

28. Bij het verifiëren van de reden van verhuizing in een beroepsbelang, voorzien in punt 27 let. a) zijn de personen verplicht om op verzoek van het personeel van de bevoegde autoriteiten de dienstkaart of het attest van de werkgever of een verklaring op eigen verantwoordelijkheid te overleggen.

29. Bij het verifiëren van de reden voor reizen in persoonlijk belang, vermeld in punt 27 letter b) -d), zijn de personen verplicht om op verzoek van het personeel van de bevoegde autoriteiten een vooraf ingevulde verklaring onder eigen verantwoordelijkheid te overleggen.

30. De eigen verklaring, bedoeld in de punten 28 en 29, moet de voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres / werkplek, reden van reizen, datum van voltooiing en handtekening bevatten.

31. Voorgesteld wordt het verbod op de toegang tot het grondgebied van Roemenië, via de staatsgrensdoorlaatposten, voor buitenlandse burgers en staatlozen te handhaven, met de volgende uitzonderingen:

a) familieleden van Roemeense staatsburgers;
b) familieleden van burgers van andere lidstaten van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat, die in Roemenië wonen;
c) personen die in het bezit zijn van een visum voor verblijf van langere duur, een verblijfsvergunning of een document dat gelijkwaardig is aan de verblijfsvergunning afgegeven door de autoriteiten of een gelijkwaardig document dat is afgegeven door de autoriteiten van andere staten, overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie;
d) personen die reizen in het beroepsbelang, bewezen door een visum, een verblijfsvergunning of een ander gelijkwaardig document, respectievelijk medisch personeel, onderzoekers op medisch gebied, medisch personeel voor ouderenzorg, vervoerders en ander personeel dat betrokken is bij het vervoer van goederen die dergelijke noodzakelijke transporten;
e) het personeel van de diplomatieke missies, consulaire kantoren en van de internationale organisaties, evenals hun gezinsleden die hen vergezellen bij permanente missies op Roemeens grondgebied, het militair personeel of het personeel dat humanitaire hulp kan verlenen;
f) personen op doorreis, met inbegrip van personen die zijn gerepatrieerd als gevolg van het verlenen van consulaire bescherming;
g) passagiers die reizen om dwingende redenen;
h) personen die internationale bescherming nodig hebben of om andere humanitaire redenen, personen die onderworpen zijn aan de bepalingen van Verordening (EU) nr. Verordening (EG) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat in een van de lidstaten is ingediend door een staatloze persoon en personen die zijn teruggekeerd op basis van overnameovereenkomsten;
i) buitenlanders en staatlozen die voor studiedoeleinden reizen;
j) buitenlanders en staatlozen, hooggekwalificeerde werknemers, indien hun tewerkstelling economisch noodzakelijk is en de activiteit niet kan worden uitgesteld of uitgevoerd in het buitenland;
k) buitenlanders en staatlozen, grensarbeiders, seizoenarbeiders, zee- en riviervaarders;
l) de leden van de internationale sportdelegaties die deelnemen aan sportwedstrijden die op het Roemeense grondgebied worden georganiseerd, in overeenstemming met de wet;
m) leden van film- of audiovisuele filmploegen, technisch en artistiek personeel die deelnemen aan culturele evenementen die plaatsvinden in Roemenië, op basis van bewezen contractuele relaties of ondersteunende documenten.

32. Tenzij op nationaal niveau anders is bepaald, is de in punt 31 bedoelde maatregel niet langer van toepassing op vreemdelingen en staatlozen die afkomstig zijn uit of verblijven in derde landen van waaruit op Europees niveau is vastgesteld tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen op te heffen naar de Europese Unie. .

33. De zonale quarantaine kan worden ingesteld onder de voorwaarden van art. 7 en 12 van wet nr. 136/2020 betreffende de vaststelling van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in situaties van epidemiologisch en biologisch risico, opnieuw gepubliceerd met latere wijzigingen en aanvullingen.

34. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van het Nationaal Noodcomité te behouden om maatregelen te nemen om opschorting van vluchten door luchtvaartexploitanten van en naar landen met een hoog epidemiologisch risico, die zijn ingesteld bij besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties op voorstel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

35. De volgende categorieën vluchten zijn vrijgesteld van de bepalingen van punt 34:

a) uitgevoerd met staatsluchtvaartuigen;
b) vervoer van goederen en/of correspondentie;
c) humanitaire of medische nooddiensten;
d) voor opsporing en redding of interventie in noodsituaties, op verzoek van een overheidsinstantie in Roemenië;
e) voor het vervoer van de technische interventieteams, op verzoek van de in Roemenië gevestigde marktdeelnemers;
f) niet-commerciële technische landingen;
g) positionering van vliegtuigen, zonder commerciële veerbootlading;
h) technieken voor het uitvoeren van werkzaamheden aan luchtvaartuigen;
i) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter), voor het vervoer van seizoensarbeiders of voor de repatriëring van buitenlanders, van Roemenië naar andere staten, met de goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit en de bevoegde autoriteit van de staat van bestemming;
j) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter) van andere staten naar Roemenië voor de repatriëring van Roemeense burgers, met de goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit, op basis van de akkoord van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken;
k) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die beschikken over een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter), voor het vervoer van werknemers in de transportsector zoals vermeld in bijlage nr. 3 bij de mededeling over de implementatie van groene rijstroken in het kader van de richtsnoeren voor maatregelen voor grensbeheer ter bescherming van de gezondheid en ter waarborging van de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten - C (2020) 1897, vanaf 23.03.2020, van Roemenië naar andere staten en uit andere staten naar Roemenië, met goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit en van de bevoegde autoriteit van de staat van bestemming.

36. Voorgesteld wordt het verbod op het personenvervoer over de weg door ongeregeld vervoer te handhaven en het reguliere reizen aan te vullen, in overeenstemming met de geldende regelgeving, om deel te nemen aan religieuze processies en/of bedevaarten naar de plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden spelen zich af.

37. Voorgesteld wordt de tijdelijke sluiting, geheel of gedeeltelijk, van de volgende staatsgrensdoorlaatposten te handhaven:

37.1 aan de Roemeens-Hongaarse grens: Carei, provincie Satu Mare.

37.2 aan de Roemeens-Bulgaarse grens:
a) Lipnița, district Constanța;
b) Dobromir, district Constanța;
c) Bechet, Dolj County (behalve voor vrachtverkeer).

37.3 aan de Roemeense grens met de Republiek Moldavië: Rădăuți-Prut, Botoșani County;

37.4 aan de Roemeens-Servische grens:
a) Moldavië Nouă, provincie Caraş-Severin;
b) Vălcani, district Timiș;
c) Stamora-Moravița, district Timiș - spoorwegen (behalve voor vrachtverkeer);
d) Lunga, district Timiș;
e) Foeni, district Timiș.

38. Er wordt voorgesteld om het programma te handhaven voor het publiek van marktdeelnemers die zich bezighouden met de bereiding, marketing en consumptie van voedsel en/of alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants en cafés, in gebouwen, met een maximum van 50% van het maximum van de ruimte en alleen in het tijdsinterval 0600-2300, in de provincies / plaatsen waar de cumulatieve incidentie van gevallen in de laatste 14 dagen minder dan of gelijk is aan 1,5 / 1.000 inwoners, zonder 30% van de maximale capaciteit te overschrijden van de ruimte en in het tijdsinterval 0600-2300, als de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van de gevallen in de provincie / plaats hoger is dan 1,5 en kleiner dan of gelijk aan 3 / 1.000 inwoners en het is verboden om de incidentie van 3 / 1.000 inwoners.

Er wordt voorgesteld om de activiteit van restaurants en cafés in hotels, pensions of andere accommodatie-eenheden te handhaven.

39. Er wordt voorgesteld om de activiteit van restaurants en cafés in hotels, pensions of andere accommodatie-eenheden te handhaven, zonder 50% van de maximale capaciteit van de ruimte te overschrijden en alleen in het tijdsinterval 0600-2300, in de provincies / plaatsen waar de cumulatieve incidentie van gevallen in de afgelopen 14 dagen is minder dan of gelijk aan 1,5 / 1.000 inwoners, niet meer dan 30% van de maximale capaciteit van de ruimte en alleen in het tijdsinterval 0600-2300 als de cumulatieve incidentie in de afgelopen 14 dagen van de gevallen in de provincie / plaats is groter dan 1,5 en kleiner dan of gelijk aan 3 / 1.000 inwoners en alleen voor personen die zijn ondergebracht in deze eenheden in de provincies / plaatsen waar de incidentie van 3 / 1.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen wordt overschreden .

40. De maatregelen bedoeld in de punten 38 en 39 zijn ook van toepassing op marktdeelnemers die activiteiten uitvoeren in openbare ruimten met een dak, plafond of plafond en die worden begrensd door ten minste 2 muren, ongeacht hun aard of tijdelijk of permanent karakter.

41. Wanneer de activiteit van de in de punten 38 en 39 bedoelde marktdeelnemers beperkt of gesloten is, is de bereiding van levensmiddelen en het in de handel brengen van levensmiddelen en alcoholische en alcoholvrije dranken die niet in die ruimten worden geconsumeerd, toegestaan.

42. De in de punten 38 en 39 bedoelde marktdeelnemers voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme.

Het bereiden, op de markt brengen en consumeren van voedsel en alcoholische en niet-alcoholische dranken is toegestaan ​​in speciaal daarvoor ingerichte buitenruimten.

43. Het bereiden, op de markt brengen en consumeren van voedingsmiddelen en alcoholische en niet-alcoholische dranken is toegestaan ​​in speciaal daarvoor ingerichte buitenruimten anders dan die bedoeld in punt 40, met een minimumafstand van 2 m tussen maaltijden en deelname. mensen aan een tafel, als ze uit verschillende families komen, en in overeenstemming met de maatregelen ter bescherming van de gezondheid die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid, de minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme en de voorzitter van de National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority.

44. Voorgesteld wordt het werkverbod in bars, clubs en discotheken te handhaven.

45. Voorgesteld wordt dat de marktdeelnemers die handelsactiviteiten/diensten verrichten in gesloten en/of open ruimten, openbare en/of particuliere, hun activiteit organiseren en uitvoeren in het tijdsinterval 0500-2100.

46. ​​​​Als uitzondering op de bepalingen van punt 45, mogen marktdeelnemers gedurende het tijdsinterval 2100-0500 alleen opereren met betrekking tot marktdeelnemers met thuisbezorgactiviteiten.

47. Met uitzondering van de bepalingen van punt 45, tussen 2100-0500, farmaceutische instellingen, benzinestations, marktdeelnemers met thuisbezorgactiviteiten, alsmede marktdeelnemers op het gebied van wegvervoer van personen met motorvoertuigen met een capaciteit van meer dan 9 zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurdersstoel en die op het gebied van goederenvervoer over de weg met voertuigen met een maximaal toegestane massa van meer dan 2,4 ton, mogen in normale staat functioneren, in overeenstemming met de regels van gezondheidsbescherming.

48. De exploitatie van speelplaatsen, speelkamers en de activiteiten van bars, clubs en disco's is niet toegestaan ​​in winkelcentra waar meerdere marktdeelnemers actief zijn.

49. Voorgesteld wordt het luchtvervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met de maatregelen en beperkingen op het gebied van hygiëne en desinfectie van gemeenschappelijke ruimten, uitrusting, vervoermiddelen en vliegtuigen, procedures en protocollen in luchthavens en vliegtuigen, gedragsregels voor luchthavenpersoneel, en ter informatie van personeel en passagiers, ter voorkoming van besmetting van passagiers en personeel betrokken bij het luchtvervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

50. Voorgesteld wordt het spoorvervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van gemeenschappelijke ruimten in stations, haltes, stations of stopplaatsen, treinuitrusting en -uitrusting, procedures en protocollen in stations, haltes , stations of stopplaatsen, maar ook binnen wagons en treinstellen, de mate en bezetting van materieel, de gedragsregels voor personeel en reizigers, alsmede voor het informeren van personeel en reizigers, om besmetting van reizigers en werkzaam personeel te voorkomen op het gebied van het spoorvervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

51. Voorgesteld wordt het wegvervoer te blijven uitvoeren met inachtneming van maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van vervoermiddelen van personen, procedures en protocollen binnen vervoermiddelen, de mate en wijze van bezetting van vervoermiddelen , gedragsregels voor vervoerder en passagierspersoneel, alsmede informatie over personeel en passagiers, ter voorkoming van besmetting van passagiers en personeel betrokken bij het wegvervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

52. Voorgesteld wordt om het zeevervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met de maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van passagiersschepen, de procedures en protocollen op passagiersschepen, de mate en bezetting van passagiersschepen, gedrag voor exploitanten en passagiers, alsmede voor het informeren van personeel en passagiers, ter voorkoming van besmetting van passagiers en personeel werkzaam in de scheepvaart, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer, Infrastructuur en Communicatie, de Minister van Volksgezondheid en de Minister Binnenlandse Zaken.

53. Voorgesteld wordt om het binnenlands en internationaal vervoer van goederen en personen te laten plaatsvinden onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

54. De opschorting van de activiteiten van marktdeelnemers in gesloten gebieden in de volgende gebieden: activiteiten in zwembaden, speeltuinen en speelkamers worden gehandhaafd.

55. De activiteit met het publiek van vergunninghoudende marktdeelnemers op het gebied van kansspelen is toegestaan ​​met een maximum van 50% van de maximale capaciteit van de ruimte in de provincies / plaatsen waar de cumulatieve incidentie van gevallen in de laatste 14 dagen kleiner is dan of gelijk is aan tot 1,5 / 1.000 inwoners, niet meer dan 30% van de maximale capaciteit van de ruimte, als de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen van de gevallen in de provincie / plaats hoger is dan 1,5 en kleiner dan of gelijk aan 3 / 1.000 inwoners en het is verboden de incidentie van 3 / 1.000 inwoners te overschrijden.

56. Er wordt voorgesteld de verplichting voor openbare instellingen en autoriteiten, marktdeelnemers en beroepsbeoefenaren te handhaven om de activiteit zo te organiseren dat bij binnenkomst in het pand een verplichte epidemiologische triage en verplichte handdesinfectie worden gegarandeerd, zowel voor hun eigen personeel als voor bezoekers , onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

57. De verplichting wordt gehandhaafd dat de activiteit op het niveau van tandartspraktijken en niet-COVID-gezondheidseenheden alleen mag worden uitgevoerd onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij besluit van de minister van Volksgezondheid.

58. De verplichting van marktdeelnemers die kansspelen, persoonlijke verzorging, toeristische ontvangst met accommodatiefuncties en kantoorwerk met open ruimten in een open systeem uitvoeren om te voldoen aan de preventieregels die zijn vastgesteld bij het gezamenlijk besluit van de minister, blijft behouden. , ondernemerschap en toerisme en de minister van Volksgezondheid, op basis waarvan zij hun activiteit kunnen uitoefenen.

59. De marktdeelnemers die kansspelactiviteiten uitoefenen, zijn verplicht de werkuren met het publiek en de beperkingen te respecteren die zijn vastgesteld bij besluit van het Nationaal Comité voor Noodsituaties, op voorstel van de Technisch-wetenschappelijke Ondersteuningsgroep voor het beheer van zeer besmettelijke ziekten van het districts-/gemeentecomité van Boekarest voor noodsituaties. De maatregelen worden vastgesteld voor administratief-territoriale eenheden waar het virus in de Gemeenschap sterk wordt verspreid en/of een toenemend aantal met het SARS-CoV-2-virus besmette personen.

60. De verplichting van marktdeelnemers die activiteiten uitvoeren aan buitenzwembaden, buitenzwembaden of sport-/fitnesshallen om te voldoen aan de preventieregels vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Jeugd en Sport en de minister van Volksgezondheid blijft behouden.

61. De verplichting van marktdeelnemers die kuurbehandelingen uitvoeren om de bij besluit van de minister van Volksgezondheid vastgestelde preventieregels na te leven, blijft gehandhaafd.

62. Er wordt gesteld dat de activiteit in kinderdagverblijven en naschoolse opvang alleen mag worden uitgevoerd met inachtneming van de voorwaarden die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Onderwijs, de minister van Arbeid en Sociale Bescherming en de minister van Volksgezondheid. 63. Het onderhoud van het onderwijs en andere specifieke activiteiten in de onderwijseenheden/instellingen wordt gehandhaafd, evenals de organisatie en het afnemen van examens voor leerlingen, leraren, op voorwaarde dat de preventieve maatregelen vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Onderwijs en de minister gezondheid worden waargenomen.

64. Voorgesteld wordt om bij 3 gevallen van SARS-CoV-2-ziekte binnen 7 opeenvolgende dagen de maatregel van sluiting van het gebouw voor een periode van 14 dagen in te voeren in de ruimten die bestemd zijn voor de huisvesting van scholieren of studenten. Voor leerlingen/studenten die niet de mogelijkheid hebben om naar huis of een andere locatie te gaan, zorgt de verantwoordelijke onderwijseenheid voor de huisvesting in quarantaineomstandigheden, evenals voor de nodige maatregelen om in de basisbehoeften te voorzien.

65. Er wordt voorgesteld om de opschorting van de activiteit van beurzen, beurzen en rommelmarkten, gedefinieerd volgens art. 7 par. (1) van het regeringsbesluit nr. 348/2004 betreffende de uitoefening van de handel in marktproducten en -diensten in sommige openbare ruimtes.

66. Om de verspreiding van SARS-CoV-2-infecties te beperken, worden de activiteiten van agrovoedingsmarkten, inclusief vliegmarkten, uitgevoerd onder voorwaarden die zijn vastgesteld in gezamenlijk besluit van de minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie, de Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Minister van Volksgezondheid en Minister van Arbeid en Sociale Bescherming.

67. Om de verspreiding van SARS-CoV-2-infecties te beperken, moet het gebruik van hellingen en/of skihellingen voor recreatie, evenals de organisatie en ontwikkeling van de activiteit van marktdeelnemers die ze exploiteren / onderhouden, gebeuren onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme, de Minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Arbeid en Sociale Bescherming.

68. Er wordt voorgesteld de verplichting te handhaven om het werkrooster in de vorm van telewerk of thuiswerk te organiseren voor alle werkgevers waar de specificiteit van de activiteit dit toelaat.

69. Om de congestie van het openbaar vervoer te voorkomen, in het geval dat telewerken of thuiswerken niet kan worden uitgevoerd, wordt voorgesteld de verplichting te handhaven om het werkrooster door werkgevers te organiseren in het particuliere systeem, centrale overheidsinstanties en instellingen , en ongeacht de wijze van financiering en achterstelling, evenals de autonome nutsbedrijven, nationale bedrijven, nationale bedrijven en bedrijven waarin het aandelenkapitaal geheel of grotendeels in handen is van de staat of een administratief-territoriale eenheid, met een aantal meer dan 50 medewerkers, zodat het personeel is verdeeld in groepen die de activiteit starten of beëindigen met een verschil van minimaal een uur.

70. De vaststelling binnen de limieten van de cumulatieve incidentie van de gevallen gedurende de laatste 14 dagen om de in dit besluit vastgestelde maatregelen uit te voeren, wordt gedaan binnen 48 uur na het bereiken ervan bij besluit van het districts-/gemeentecomité van Boekarest voor noodsituaties op basis van de analyses die zijn gepresenteerd door de regionale directoraten voor volksgezondheid, respectievelijk van de gemeente Boekarest, en de maatregelen worden toegepast voor een periode van 14 dagen en zullen aan het einde ervan opnieuw worden geëvalueerd.

71. De provinciale volksgezondheidsdirectoraten, respectievelijk van de gemeente Boekarest, berekenen dagelijks, voor elke plaats op het gebied van competentie, de cumulatieve incidentie van gevallen voor de laatste 14 dagen en presenteren aan het district / de gemeente van Boekarest voor noodgevallen, de analyse heeft geleid tot ten hoogste 24 uur vanaf de datum van constatering dat de in dit besluit vastgestelde limieten zijn bereikt.

72. De dagelijkse berekening bedoeld in punt 70 wordt gemaakt op basis van het cijfer dat de som van het aantal personen vertegenwoordigt die gedomicilieerd of woonachtig zijn in de referentieplaats en dat door het directoraat voor personeelsadministratie en databank aan het districts-/gemeentecomité van Boekarest voor noodgevallen wordt meegedeeld. Administratie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, via de territoriale structuren van de provincie, op de eerste werkdag van de week, om 1600 uur. de gehele periode tot een nieuwe bijgewerkte dataset.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.