Het Landelijk Comité voor Noodsituaties neemt BESLUIT nr. 9 van 11.02.2021

0 10.104

Art.1 - Het is goedgekeurd lijst van landen / gebieden / gebieden met een hoog epidemiologisch risico waarvoor de quarantainemaatregel is ingesteld op de personen die van hen in Roemenië aankomen, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit.Art.2 - (1) Bij binnenkomst in Roemenië, voor personen die aankomen uit landen/gebieden/gebieden met een hoog epidemiologisch risico als bedoeld in art. (1) en een document overleggen waaruit het negatieve resultaat blijkt van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd niet later dan 72 uur voor het instappen (voor degenen die met het openbaar vervoer reizen) of het binnenkomen op het nationale grondgebied ( voor degenen die met eigen middelen reizen), wordt de quarantainemaatregel thuis of op de aangegeven locatie vastgesteld voor een periode van 10 dagen.

 • Kinderen jonger dan of gelijk aan 3 (drie) jaar, die in het land aankomen samen met de personen voorzien in par. 1, worden in quarantaine geplaatst voor een periode die vergelijkbaar is met die van hen en zijn vrijgesteld van de verplichting om een ​​document te overleggen dat het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie bevestigt.
 • Het negatieve resultaat van de RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie zoals vermeld in par. (1) wordt overgelegd in de vorm van een document (in de officiële taal van de betrokken staat en in het Engels), in brief of in elektronische vorm, afgegeven door bevoegde laboratoria, en bevat ook de identificatiegegevens van de personen voor wie de test werd uitgevoerd.
 • Voor de personen die aankomen uit de landen/gebieden/territoria voorzien in par. (1) en die bij de binnenkomst van het document geen document overlegt dat het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie bevestigt, wordt de quarantainemaatregel thuis of op de aangegeven locatie vastgesteld voor een termijn van 14 dagen.
 • De marktdeelnemers die internationaal, lucht- en wegvervoer van personen uitvoeren, met regelmatige of onregelmatige vluchten naar Roemenië vanuit de epidemiologische risicogebieden, voorzien in par. (1.), hebben de verplichting om het instappen in het vervoermiddel te verbieden van personen die geen document overleggen waaruit blijkt dat:
 • het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd niet meer dan 72 uur voor inscheping of,
 • het vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus, inclusief de tweede dosis, en waarvoor ten minste 2 dagen zijn verstreken sinds de toediening ervan tot de datum van inscheping of,
 • dat ze in de laatste 2 dagen voorafgaand aan het instappen positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-90-virusinfectie en dat er ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van instappen. Bewijs van bevestiging wordt gemaakt met medische documenten zoals: positieve RT-PCR-test op de datum van diagnose, ontslagbrief uit het ziekenhuis of test die de aanwezigheid van IgG-antilichamen aantoont, uitgevoerd met een maximum van 14 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, evenals andere documenten ondersteunende documenten.
 • De maatregel voorzien in rov. (1) is niet van toepassing op personen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Art.3 - 1. Personen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland moeten bij binnenkomst in het land een certificaat van negatieve RT-PCR-test voor SARS-CoV-2 overleggen, dat niet later dan 72 uur voor het instappen is afgenomen (voor die

reizen met het openbaar vervoer) of binnenkomst op het nationale grondgebied (voor degenen die met eigen middelen reizen) en thuis of op de aangegeven locatie in quarantaine plaatsen voor een periode van 14 dagen.

 • Het negatieve resultaat van de RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie zoals vermeld in par. (1) wordt overgelegd in de vorm van een document (in de officiële taal van de betrokken staat en in het Engels), in brief of in elektronische vorm, afgegeven door bevoegde laboratoria, en bevat ook de identificatiegegevens van de personen voor wie de test werd uitgevoerd.
 • Marktdeelnemers die internationaal, lucht- of wegvervoer van personen uitvoeren, met regelmatige of onregelmatige vluchten naar Roemenië vanuit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, zijn verplicht het instappen in het vervoermiddel te verbieden van personen die geen document overleggen waaruit blijkt dat :
 • het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie, uitgevoerd niet meer dan 72 uur voor inscheping of,
 • het vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus, inclusief de tweede dosis, en waarvoor ten minste 2 dagen zijn verstreken tussen de toediening van de tweede dosis en de datum van inscheping, of,
 • dat ze in de laatste 2 dagen voorafgaand aan het instappen positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-90-virusinfectie en dat er ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van instappen. Bewijs van bevestiging wordt gemaakt met medische documenten zoals: positieve RT-PCR-test op de datum van diagnose, ontslagbrief uit het ziekenhuis of test die de aanwezigheid van IgG-antilichamen aantoont, uitgevoerd met een maximum van 14 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land, evenals andere documenten ondersteunende documenten.
 • Zij zijn vrijgesteld van de verplichting om aan boord de in par. (3), verlicht. a), de categorieën van personen voorzien in art. 4, par. (1), verlicht. b), c), e), g) en l), evenals kinderen jonger dan of gelijk aan 3 (drie) jaar.

Art.4 - (1) De volgende categorieën die geen symptomen vertonen die verband houden met COVID-19 zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel met betrekking tot personen die aankomen uit landen / gebieden / gebieden met een hoog epidemiologisch risico, met uitzondering van degenen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen COVID-19:

 1. personen die naar Roemenië komen uit landen/gebieden/gebieden met epidemiologisch risico, maar die, voordat zij in Roemenië aankomen, de laatste 14 opeenvolgende dagen in een of meer landen/gebieden/gebieden zonder epidemiologisch risico hebben doorgebracht;
 2. bestuurders van vrachtwagens met een maximaal toegestaan ​​laadvermogen van meer dan 2,4 ton, alsmede bestuurders van personenauto's met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurdersstoel;
 3. de stuurprogramma's die in de brief worden verstrekt b) die zich verplaatsen in het belang van de uitoefening van een beroep in hun woonstaat in een andere lidstaat van de Europese Unie

of van een andere staat van de Europese Unie naar de woonstaat, ongeacht of de verplaatsing op eigen gelegenheid of voor eigen rekening is;

 • leden van het Europees Parlement, parlementsleden en medewerkers van internationale instellingen, evenals vertegenwoordigers van Roemenië in internationale organen en organisaties waarbij de Roemeense staat partij is;
 • vliegtuigpiloten en hun cockpitpersoneel, evenals locomotiefbestuurders en spoorwegpersoneel;
 • Roemeens personeel, maritiem personeel en binnenvaartpersoneel dat repatriërt met welk vervoermiddel dan ook of dat bemanningsleden uitwisselt aan boord van schepen in Roemeense havens, ongeacht de vlag die zij voeren, zowel bij binnenkomst in het land als bij inscheping / ontscheping van op het schip, overhandigt aan de bevoegde autoriteiten het "certificaat voor werknemers in de internationale transportsector", waarvan een model is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, C-serie, nr. 96 I van 24 maart 2020;
 • navigatiepersoneel dat van binnenvaartschepen onder Roemeense vlag in een Roemeense haven van boord gaat, op voorwaarde dat de werkgever het certificaat voor internationaal transportpersoneel en persoonlijke beschermingsmiddelen tegen COVID-19 overlegt, terwijl het van het schip reist naar de locatie waar contact kan worden opgenomen tussen reizen;
 • grensarbeiders die Roemenië binnenkomen vanuit Hongarije, Bulgarije, Servië, Oekraïne of de Republiek Moldavië, evenals Roemeense staatsburgers die in dienst zijn van marktdeelnemers uit de genoemde landen, die bij binnenkomst in het land de contractuele betrekkingen met de respectieve marktdeelnemers bewijzen;
 • werknemers van de Roemeense marktdeelnemers die volgens de gesloten contracten werken uitvoeren buiten het Roemeense grondgebied, bij hun terugkeer naar het land, indien zij de contractuele betrekkingen met de begunstigde buiten het nationale grondgebied bewijzen;
 • de vertegenwoordigers van de buitenlandse bedrijven die dochterondernemingen / filialen / vertegenwoordigingen of agentschappen op het nationale grondgebied hebben, indien zij bij binnenkomst op het Roemeense grondgebied de contractuele betrekkingen met de economische entiteiten op het nationale grondgebied bewijzen;
 • personen die Roemenië binnenkomen voor activiteiten van gebruik, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud, service van apparatuur en technologie op het gebied van medische, wetenschappelijke, economische, defensie, openbare orde en nationale veiligheid, vervoer, evenals personen die specifieke professionele activiteiten uitoefenen op het gebied van genoemde velden, als ze de contractuele / samenwerkingsrelaties met de begunstigde / begunstigden van het Roemeense grondgebied bewijzen, evenals de inspecteurs van de internationale instanties;
 • leden van diplomatieke missies, consulaire posten, andere in Boekarest geaccrediteerde diplomatieke missies en houders van diplomatieke paspoorten, op wederzijdse basis, met diplomatiek personeel gelijkgesteld personeel, leden van het Roemeense diplomatieke en consulaire korps en houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, alsmede familieleden hun;
 • medewerkers van het nationale defensie-, openbare orde- en nationale veiligheidssysteem die terugkeren naar Roemenië van activiteiten die in hun beroepsbelang in het buitenland zijn uitgevoerd;
 • scholieren/studenten, Roemeense staatsburgers of staatsburgers met woonplaats of verblijfplaats buiten Roemenië, die cursussen volgen van sommige onderwijsinstellingen in Roemenië of in het buitenland, dagelijks naar hen pendelen en bewijsstukken overleggen, of die toelatingsexamens moeten afleggen of voor het voltooien van studies of beginnen met studeren in onderwijseenheden / instellingen in het land of reizen voor activiteiten

met betrekking tot het begin, de organisatie, het bijwonen of voltooien van studies, evenals hun begeleiders in het geval van minderjarigen;

 • de leden van de internationale sportdelegaties die deelnemen aan sportcompetities die op Roemeens grondgebied worden georganiseerd, in overeenstemming met de wet, de functionarissen van de internationale sportforums die deze competities organiseren, de afgevaardigde scheidsrechters en journalisten die bij deze competities zijn geaccrediteerd;
 • Roemeense atleten, die hun activiteiten in andere staten uitoefenen en die zijn opgeroepen voor de nationale teams om Roemenië te vertegenwoordigen bij sportcompetities die bij wet worden georganiseerd, leden van Roemeense sportdelegaties die terugkeren naar Roemenië van internationale sportcompetities, Roemeense officials en scheidsrechters die zijn gedelegeerd aan internationale wedstrijden en aan journalisten die zijn geaccrediteerd voor deze wedstrijden;
 • buitenlandse atleten die recht hebben op clubs in Roemenië die naar het land terugkeren als gevolg van deelname aan een officiële internationale competitie van hun nationale teams en hun sportactiviteiten moeten hervatten bij de club waarop ze recht hebben, op voorwaarde dat ze een geldig contract hebben met een sportclub in Roemenië;
 • mensen die werkzaam zijn op het gebied van werkgelegenheid, op het gebied van sociale bijstand in EU-lidstaten;
 • filmploegen die professionele activiteiten uitoefenen in Roemenië op basis van een contract of document waaruit blijkt dat ze in het land moeten zijn, als ze een negatieve test voor SARS-CoV-2 overleggen, niet later dan 72 uur voor het instappen uitgevoerd (voor degenen die reizen met het openbaar vervoer) of toegang tot het nationale grondgebied (voor degenen die met hun eigen middelen reizen);
 • personen op doorreis, indien zij Roemenië binnen 24 uur na binnenkomst in het land verlaten;
 • personen die zijn overgedragen aan de Roemeense autoriteiten op basis van overnameovereenkomsten, teruggestuurd in de versnelde procedure;
 • werknemers / vertegenwoordigers van Roemeense marktdeelnemers die buiten Roemenië reizen voor het onderhandelen / ondertekenen van contracten / handelsovereenkomsten, als ze een negatieve test voor SARS-CoV-2 overleggen, niet later dan 72 uur voor het instappen uitgevoerd (voor degenen die reizen met openbaar vervoer) of toegang tot het nationale grondgebied (voor degenen die met hun eigen middelen reizen), evenals een document waaruit blijkt dat u deelneemt aan de onderhandeling of het ondertekende contract / handelsakkoord;
 • De vrijstelling van de quarantainemaatregel die is ingesteld voor personen die aankomen uit landen / gebieden / gebieden met een hoog epidemiologisch risico, met uitzondering van degenen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, geldt ook voor:
 • personen die in Roemenië aankomen uit landen/gebieden/gebieden met een hoog epidemiologisch risico, indien zij minder dan 3 dagen (72 uur) op het nationale grondgebied verblijven en een negatieve test op SARS-CoV-2 overleggen, ten hoogste uitgevoerd 72 uur voor het betreden van het nationale grondgebied;
 • personen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan binnenkomst in het land positief zijn bevestigd voor SARS-CoV-90-virusinfectie, zoals blijkt uit medische documenten (positieve RT-PCR-test op het moment van diagnose, ontslag uit het ziekenhuis of test die de aanwezigheid aantoont van IgG-antilichamen uitgevoerd tot 14 dagen voor binnenkomst in het land) of door de database met Corona-formulieren te controleren en waarvoor ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van binnenkomst in het land;
 • personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus, inclusief de tweede dosis, en voor wie ten minste 2 dagen zijn verstreken sinds de datum van binnenkomst in Roemenië.
 • Er zijn vrijgesteld van de quarantainemaatregel vastgesteld met betrekking tot personen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, worden alleen de categorieën genoemd in par. (1) verlicht. b), c), e), f), g), l), t) en par. (2), verlicht. b) en c).
 • Er zijn vrijgesteld van de verplichting tot het afleggen van de toets voorzien in art. 3 par.
 • de categorieën van personen voorzien in par. (1) verlicht. b), c), e), g), l) en par. (2), verlicht. b) en c), evenals kinderen jonger dan of gelijk aan 3 (drie) jaar.

Art.5 - 1. Vrijstelling van de quarantainemaatregel die is vastgesteld met betrekking tot de contactpersonen van een bevestigde persoon is van toepassing op:

 1. mensen die in de laatste 2 dagen voorafgaand aan het contact positief zijn getest op SARS-CoV-90-infectie, zoals blijkt uit medische documenten (positieve RT-PCR-test op het moment van diagnose, ontslag uit het ziekenhuis of test op IgG-antilichamen) of door het controleren van de Coronforms-database en waarvoor ten minste 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van bevestiging tot de datum van contact;
  1. personen die zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus, inclusief de tweede dosis, en voor wie ten minste 2 dagen zijn verstreken sinds de tweede dosis tot de datum van direct contact.
 2. Het bewijs van vaccinatie, met inbegrip van de datum van toediening van de tweede dosis, dat nodig is voor de toepassing van de uitzonderingen voorzien in dit besluit, wordt gemaakt door middel van het document dat is afgegeven door de gezondheidseenheid die de dosis heeft toegediend, in Roemenië of in het buitenland.

Art.6 - De personen die in Roemenië aankomen uit de landen/gebieden/territoria met een hoog epidemiologisch risico als bedoeld in art. (1) Met uitzondering van degenen die aankomen uit het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland die gedurende 14 dagen in quarantaine worden geplaatst, kunnen na de 10e dag uit quarantaine worden gehaald als ze op de 2e dag een SARS-CoV-test -8 uitvoeren quarantaine, en het resultaat is negatief en vertoont geen specifieke symptomen.

Art.7 - (1) Voor speciale situaties met betrekking tot deelname aan familiegebeurtenissen in verband met geboorte, huwelijk of overlijden, reizen voor medische interventies / behandelingen in gevallen die geen uitstel ondersteunen (bijv. Oncologische aandoeningen, chronisch nierfalen in het hemodialyseprogramma), uitwisseling van documenten identiteit , vertrek uit het land, presentatie in het vaccinatiecentrum volgens het vaccinatieschema, enz., de tijdelijke opschorting van de quarantainemaatregel kan worden geanalyseerd op basis van de bewijsstukken.

 • De analyse van de situaties in par. (1) wordt uitgevoerd op het niveau van de provinciale centra voor de coördinatie en het beheer van de interventie en kan, in de gevallen die als gerechtvaardigd worden beschouwd,

het voorwerp van de tijdelijke opschorting van de quarantainemaatregel, bij individueel besluit, uitgevaardigd door het Directoraat Volksgezondheid.

 • Het schorsingsbesluit vermeldt het tijdsbestek waarvoor het moet worden toegepast en de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus te voorkomen.

Art.8 - (1) De maatregelen waarin dit besluit voorziet, treden in werking voor de landen/zones/territoria op de lijst goedgekeurd door HCNSU nr. 6 van 04.02.2021 en die ook terug te vinden zijn in de lijst voorzien in art. 1, beginnend met 13.02.2021, om 00.00 uur.

(2) Voor de landen die nieuw zijn opgenomen in de bij dit besluit goedgekeurde lijst, zijn de maatregelen van toepassing met ingang van 15.02.2021, 00.00 uur.

Art.9 - Met ingang van de datum van onderhavig besluit wordt art. 3 en kunst. 5 van HCNSU nr.

36 van 21.07.2020, met latere wijzigingen en aanvullingen door HCNSU nr. 40 / 13.08.2020, nee. 43 / 27.08.2020, nee. 45 / 12.09.2020, nee. 48 / 08.10.2020, nee. 49 / 13.10.2020, nr. 54 / 12.11.2020, nee. 56 / 04.12.2020 en art. 2 van HCNSU nr. 6 van 04.02.2021, met latere wijzigingen en aanvullingen door HCNSU nr. 7.

Art.10 - Dit besluit wordt gecommuniceerd naar alle componenten van het National Emergency Management System, voor implementatie in opdracht en administratieve handelingen van hun leiders.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.