Roemenië heeft de waarschuwing verlengd: anti-covid-beperkingen worden gehandhaafd!

0 377

De regering heeft de waarschuwing met 30 dagen verlengd, waarbij de beperkingen die eind vorige maand werden ingevoerd, gehandhaafd blijven. Zo blijft de nachtquarantaine geldig, blijft toegang tot niet-essentiële winkels of winkelcentra alleen toegestaan ​​voor mensen met een digitaal COVID-19-certificaat dat is verkregen na vaccinatie of het doormaken van de ziekte, en privé-evenementen, zoals bruiloften of dopen, zijn verboden. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht in alle gesloten en open openbare ruimtes, maar ook op het werk en in het openbaar vervoer.

 • 1. Er wordt voorgesteld om de operationele coördinatie van openbare ambulancediensten en vrijwilligersdiensten voor noodgevallen te handhaven door de provinciale inspectiediensten / Boekarest-Ilfov voor noodgevallen, en de coördinatie van de lokale politie door de algemene politiedirectoraat van Boekarest / provinciale politie-inspecties wordt uitgevoerd uit onder de voorwaarden van art. 521 van de noodverordening van de regering nr. 70/2020, goedgekeurd met wijzigingen en aanvullingen door wet nr. 179/2020, met latere wijzigingen en aanvullingen.

 • 2. Voorgesteld wordt de continuïteit van de activiteit van wooncentra voor ouderenzorg, wooncentra voor kinderen en volwassenen, met en zonder handicap, alsook voor andere kwetsbare categorieën te handhaven, evenals de verplichting om het werkschema van de werknemers vaststellen volksgezondheid van de provincie, respectievelijk van de gemeente Boekarest.

 • 3. Voorgesteld wordt om de verplichting voor residentiële sociale dienstverleners te handhaven om hun programma te organiseren in overeenstemming met de bestaande epidemiologische context op lokaal niveau en in overeenstemming met de geldende regels inzake arbeidswetgeving. De activiteiten van deze diensten zullen worden georganiseerd en uitgevoerd in overeenstemming met de regels ter voorkoming van de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus die zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteiten.

 • 4. Er wordt voorgesteld de verplichting te handhaven om op permanente basis de activiteiten uit te voeren van alle operationele centra voor noodsituaties met tijdelijke activiteit, evenals het Nationaal Centrum voor Coördinatie en Beheer van Interventie en de districts-/Boekarest-centra voor coördinatie en beheer van de interventie.

5. Voorgesteld wordt de verplichting tot het dragen van een beschermend masker te handhaven in alle gesloten en open openbare ruimten, evenals op de werkplek en in het openbaar vervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij het gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Interne aangelegenheden.

 • 6. Voorgesteld wordt de mogelijkheid van isolatie en quarantaine te handhaven onder de voorwaarden van art. 7, 8, 11 en 12 van Wet nr. 136/2020 betreffende de vaststelling van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid in situaties van epidemiologisch en biologisch risico, opnieuw gepubliceerd met latere wijzigingen en aanvullingen.
 • 7. Voorgesteld wordt om wekelijks testen uit te voeren door de directoraten volksgezondheid, zorg- en ondersteunend personeel, specialistisch en ondersteunend personeel werkzaam in woonzorg- en hulpverleningscentra voor ouderen, wooncentra voor kinderen en volwassenen, met en zonder handicap, zoals maar ook voor andere kwetsbare groepen.

 • 8. Voorgesteld wordt beperkingen te handhaven op de organisatie en uitvoering van bijeenkomsten, demonstraties, processies, concerten, shows, trainingen, workshops, conferenties of andere bijeenkomsten, de organisatie van privé-evenementen (bruiloften, doopfeesten, feestmaaltijden en dergelijke) , evenals bijeenkomsten van de aard van culturele, wetenschappelijke, artistieke, sportieve of amusementsactiviteiten in open of gesloten ruimten en hun uitvoering onder de voorwaarden van de punten 9-19.

 • 9. Er wordt voorgesteld de mogelijkheid te behouden om fysieke trainingsactiviteiten uit te voeren binnen sportstructuren en -bases, bestaande uit trainingskampen, trainingen en sportcompetities die in Roemenië worden georganiseerd, alleen onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de gezamenlijke beschikking van de minister van Jeugd en Sport en Minister van Volksgezondheid.

10. Er wordt voorgesteld dat het houden van sportwedstrijden op het grondgebied van Roemenië, in gesloten of open ruimten, mogelijk is zonder de deelname van toeschouwers, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij het gezamenlijk besluit van de minister van Jeugd en Sport en de minister van Gezondheid.

 • 11. Voorgesteld wordt dat de activiteiten van museale instellingen, bibliotheken, boekhandels, bioscopen, film- en audiovisuele productiestudio's, uitvoerende en/of concertinstellingen, volks-, kunst- en ambachtsscholen en culturele evenementen in besloten ruimten of alleen onder de voorwaarden geopend worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Cultuur en de minister van Volksgezondheid.

 • 12. Voorgesteld wordt om, onder de voorwaarden van punt 11, de organisatie en uitvoering van activiteiten in bioscopen, uitvoerings- en/of concertzalen in gesloten of open ruimten toe te staan ​​met deelname van het publiek tot 30% van de maximale capaciteit van de ruimte en beschermende maskers. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

13. Voorgesteld wordt dat de activiteit van religieuze diensten, met inbegrip van collectieve diensten en gebeden, binnen en/of buiten gebedshuizen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van gezondheidsbescherming, vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

 • 14. Er wordt voorgesteld dat, in overeenstemming met punt 13, om de verspreiding van SARS-CoV-2-virusinfecties te voorkomen, de organisatie van religieuze processies en/of bedevaarten alleen wordt toegestaan ​​in overeenstemming met de regels voor gezondheidsbescherming die zijn vastgesteld door besluit van de minister van Volksgezondheid het advies van het Staatssecretariaat voor Religies.

 • 15. Voorgesteld wordt het verbod op recreatieve en sportieve buitenactiviteiten te handhaven, met uitzondering van die met maximaal 10 personen die niet samenwonen. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e en de 180e dag volgend op de bevestiging van de besmetting met het SARS-CoV-2-virus, onder de voorwaarden vastgesteld door de gezamenlijke beschikking van de minister van Volksgezondheid, al naar gelang het geval, met de minister van Jeugd en Sport, de minister van Milieu, Water en Bossen of de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

16. Voorgesteld wordt om de organisatie en uitvoering van activiteiten specifiek voor instellingen met verantwoordelijkheden op het gebied van landsverdediging, openbare orde en veiligheid in de open lucht te handhaven onder toezicht van een epidemioloog.

 • 17. Er wordt voorgesteld om de organisatie en uitvoering van specifieke activiteiten op diplomatiek gebied te handhaven, inclusief het hoofdkantoor van diplomatieke missies en consulaire kantoren die in Roemenië zijn geaccrediteerd, om een ​​oppervlakte van ten minste 4 vierkante meter voor elke deelnemer te garanderen en om te voldoen aan de regels voor gezondheidsbescherming.

 • 18. Voorgesteld wordt om de maatregel betreffende het organiseren van rally's en demonstraties met een maximum aantal deelnemers van 100 personen en het dragen van een beschermend masker te handhaven. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

19. Voorgesteld wordt de vergunningen te handhaven voor de preventie en bestrijding van Afrikaanse varkenspest door collectieve jagers met een maximum van 20 deelnemers.

 • 20. Voorgesteld wordt het verbod op verplaatsing van personen buitenshuis, van 22:00 uur tot 05:00 uur, te handhaven met de volgende uitzonderingen:
 • a) reizen in het beroepsbelang, ook tussen de woning/het huishouden en de plaats/plaatsen waar de beroepsactiviteit plaatsvindt en terug;
 • b) reizen voor medische hulp die niet kan worden uitgesteld of op afstand kan worden uitgevoerd, evenals voor de aankoop van medicijnen;
 • c) reizen buiten de plaatsen van personen die op doorreis zijn of reizen maken waarvan het tijdsinterval de verbodsperiode overlapt, zoals die welke worden gemaakt per vliegtuig, trein, bus of ander vervoermiddel voor passagiers, en die kunnen worden aangetoond met een ticket of enig ander andere manier om de reis te betalen;
 • d) reizen om gerechtvaardigde redenen, zoals zorg voor/vergezellen van het kind, hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten of het overlijden van een familielid;
 • e) de verplaatsing van personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, respectievelijk van personen die zich in de periode tussen de 15e en de 180e dag na bevestiging bevinden van infectie met het SARS-CoV-2-virus en waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan door het digitale certificaat van de Europese Unie voor COVID-19 of door documenten, op papier of in elektronische vorm, waaruit blijkt dat vaccinatie of het bestaan ​​van een positieve antigeentest of RT bestaat -PCR voor SARS-CoV-2 in de afgelopen 180 dagen.

 • 21. Er wordt voorgesteld om bij het verifiëren van de reden voor verhuizing in beroepsbelang, zoals vermeld in punt 20 letter a), de personen die op verzoek van het personeel van de bevoegde autoriteiten de dienstkaart of het attest van de werkgever of een vooraf ingevulde verklaring op eigen verantwoordelijkheid overleggen.

 • 22. Er wordt voorgesteld dat bij het verifiëren van de reden voor verhuizing in persoonlijk belang, zoals vermeld in punt 20 letter b) -d), de personen die op verzoek van het personeel van de bevoegde autoriteiten een vooraf ingevulde verklaring onder eigen verantwoordelijkheid moeten overleggen.
 • 23. Voorgesteld wordt om in de in de punten 21 en 22 bedoelde zelfverklaring de voor- en achternaam, geboortedatum, woonadres/werkplaats, reden van reizen, datum van voltooiing en handtekening te vermelden.
 • 24. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van het Nationaal Noodcomité te behouden om maatregelen te nemen om vluchten door luchtvaartexploitanten van en naar landen met een hoog epidemiologisch risico op te schorten, die zijn ingesteld bij een besluit van het Nationaal Noodcomité op het voorstel Nationaal Instituut van Volksgezondheid.

 • 25. Er wordt voorgesteld om de volgende categorieën vluchten vrij te stellen van de bepalingen van punt 24:
 • a) uitgevoerd met staatsluchtvaartuigen;
 • b) vervoer van goederen en/of correspondentie;
 • c) humanitaire of medische nooddiensten;
 • d) voor opsporing en redding of interventie in noodsituaties, op verzoek van een overheidsinstantie in Roemenië;
 • e) voor het vervoer van de technische interventieteams, op verzoek van de in Roemenië gevestigde marktdeelnemers;
 • f) niet-commerciële technische landingen;
 • g) positionering van vliegtuigen, zonder commerciële veerbootlading;
 • h) technieken voor het uitvoeren van werkzaamheden aan luchtvaartuigen;
 • i) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter), voor het vervoer van seizoensarbeiders of voor de repatriëring van buitenlanders, van Roemenië naar andere staten, met de goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit en de bevoegde autoriteit van de staat van bestemming;
 • j) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter) van andere staten naar Roemenië voor de repatriëring van Roemeense burgers, met de goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit, op basis van de akkoord van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • k) uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die beschikken over een exploitatievergunning in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Unie, door onregelmatige vluchten (charter), voor het vervoer van werknemers in de transportsector zoals vermeld in bijlage nr. 3 bij de mededeling over de implementatie van groene rijstroken in het kader van de richtsnoeren voor maatregelen voor grensbeheer ter bescherming van de gezondheid en ter waarborging van de beschikbaarheid van essentiële goederen en diensten - C (2020) 1897, vanaf 23.03.2020, van Roemenië naar andere staten en uit andere staten naar Roemenië, met goedkeuring van de Roemeense burgerluchtvaartautoriteit en van de bevoegde autoriteit van de staat van bestemming.

26. Voorgesteld wordt het verbod op het personenvervoer over de weg door ongeregeld vervoer te handhaven en het reguliere reizen aan te vullen, in overeenstemming met de geldende regelgeving, om deel te nemen aan religieuze processies en/of bedevaarten naar de plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden spelen zich af.

 • 27. Voorgesteld wordt de tijdelijke sluiting, geheel of gedeeltelijk, van de volgende staatsgrensdoorlaatposten te handhaven:
 • 27.1 aan de Roemeens-Hongaarse grens: Carei, provincie Satu Mare.
 • 27.2 aan de Roemeens-Bulgaarse grens:
 • 2.a) Lipnița, district Constanța;
 • 2.b) Dobromir, district Constanța.
 • 28. Voorgesteld wordt dat de activiteit met het publiek van marktdeelnemers die zich bezighouden met de bereiding, marketing en consumptie van voedsel en/of alcoholische en niet-alcoholische dranken, zoals restaurants en cafés, in gebouwen en op terrassen, evenals die ingericht in hotels, pensions of andere accommodatie-eenheden, evenals op hun terrassen om tot 50% van de maximale capaciteit van de ruimte in het tijdsinterval 0500-2100 toe te staan. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 29. Voorgesteld wordt dat de maatregelen van punt 28 ook van toepassing zijn op marktdeelnemers die zich bezighouden met de bereiding, marketing en consumptie van voedsel en/of alcoholische en niet-alcoholische dranken in gesloten openbare ruimten met een dak, plafond of plafond en die worden begrensd door ten minste twee muren, ongeacht hun aard of tijdelijk of permanent karakter.

30. Er wordt voorgesteld dat in het geval dat de activiteit van de in de punten 28 en 29 bedoelde marktdeelnemers wordt beperkt of stopgezet, de bereiding van voedsel en het op de markt brengen van voedsel en alcoholische en niet-alcoholische dranken die niet in die ruimten worden geconsumeerd, moeten worden toegestaan.

 • 31. Voorgesteld wordt dat het bereiden, op de markt brengen en consumeren van voedsel en alcoholische en niet-alcoholische dranken wordt toegestaan ​​in speciaal daarvoor ingerichte buitenruimten, met inachtneming van de maatregelen ter bescherming van de gezondheid vastgesteld bij het gezamenlijk besluit van de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Volksgezondheid, Economie, Ondernemerschap en Toerisme en de voorzitter van de National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority. Er wordt voorgesteld om voedsel en alcoholische en niet-alcoholische dranken te consumeren in speciaal ontworpen ruimten die zich buiten gebouwen bevinden, alleen buitenshuis voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van het volledige vaccinatieschema , respectievelijk personen in de periode tussen de 15e en de 180e dag na de bevestiging van infectie met het SARS-CoV-2-virus.

 • 32. Er wordt voorgesteld om activiteiten met het publiek in winkelcentra en parken alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van het volledige vaccinatieschema, dwz personen die zijn tussen de 15e en 180e dag na bevestiging van SARSCoV2-virusinfectie. Voorgesteld wordt dat de maatregel niet van toepassing is op personen die zich bij vaccinatiecentra melden voor het toedienen van een dosis vaccin als er speciale en gecontroleerde kleuren zijn ingesteld voor het betreden, verplaatsen en verlaten van/naar winkelcentra en parken.

 • 33. Er wordt voorgesteld om, met uitzondering van punt 32 voor openbare diensten van de Gemeenschap in winkelcentra en parken, toegang te verlenen aan personen die negatief testen op een RT-PCR-test voor SARSCoV-2-virusinfectie die niet ouder is dan 72 uur of de gecertificeerd negatief resultaat van een snelle antigeentest voor SARS-CoV-2-virusinfectie niet ouder dan 48 uur en bewijs van reizen voor dit doel door een ondersteunend document in brief of elektronisch formaat te overleggen.

 • 34. Er wordt voorgesteld dat de openbare activiteit van marktdeelnemers wier voornaamste activiteit het op de markt brengen van non-foodproducten is, alleen wordt toegestaan ​​aan personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van de volledige vaccinatie, dwz mensen tussen de 15e en 180e dag na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie. Voorgesteld wordt om de maatregel niet van toepassing te laten zijn op farmaceutische vestigingen buiten winkelcentra en parken, en ook niet op benzinestations.

 • 35. Er wordt voorgesteld om accommodatie in toeristische ontvangstfaciliteiten alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van het volledige vaccinatieschema, dwz degenen die in de periode van de 15e tot de 180e dag na bevestiging van een SARS-CoV-2-virusinfectie.

36. Voorgesteld wordt het verbod op bars, clubs en discotheken te handhaven.

 • 37. Voorgesteld wordt dat marktdeelnemers die handels-/dienstverleningsactiviteiten verrichten in gesloten en/of open ruimten, openbare en/of particuliere, ook in winkelcentra en parken, hun activiteiten organiseren en uitvoeren binnen het tijdsinterval 0500-2100.

 • 38. Voorgesteld wordt dat, met uitzondering van de bepalingen van punt 37, marktdeelnemers in het tijdsinterval 2100-0500 alleen actief mogen zijn met betrekking tot marktdeelnemers met thuisbezorgactiviteiten.

 • 39. Voorgesteld wordt dat, als uitzondering op de bepalingen van punt 37, tussen 2100 en 0500, farmaceutische instellingen, benzinestations, marktdeelnemers met thuisbezorgingsactiviteiten, evenals marktdeelnemers op het gebied van wegvervoer van personen en goederen de activiteit uitvoeren in het normale werkregime, met inachtneming van de normen voor sanitaire bescherming.

 • 40. Voorgesteld wordt het luchtvervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met de maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van gemeenschappelijke ruimten, uitrusting, vervoermiddelen en vliegtuigen, procedures en protocollen in luchthavens en vliegtuigen, gedragsregels voor luchthavens, luchtvaartpersoneel en voor passagiers, alsmede op het informeren van personeel en passagiers, om besmetting van passagiers en personeel betrokken bij het luchtvervoer te voorkomen, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Verkeer en Infrastructuur, de minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 41. Voorgesteld wordt het spoorvervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van gemeenschappelijke ruimten in stations, haltes, stations of stopplaatsen, treinuitrusting en -uitrusting, procedures en protocollen in stations, haltes , stations of stopplaatsen, maar ook binnen wagons en treinstellen, de mate en bezetting van materieel, de gedragsregels voor personeel en reizigers, alsmede voor het informeren van personeel en reizigers, om besmetting van reizigers en werkzaam personeel te voorkomen op het gebied van het spoorvervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 42. Voorgesteld wordt het wegvervoer te blijven uitvoeren met inachtneming van maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van vervoermiddelen van personen, procedures en protocollen binnen vervoermiddelen, de mate en wijze van bezetting van vervoermiddelen , gedragsregels voor vervoerder en passagierspersoneel, alsmede informatie over personeel en passagiers, ter voorkoming van besmetting van passagiers en personeel betrokken bij het wegvervoer, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

 • 43. Voorgesteld wordt om het zeevervoer te blijven uitvoeren in overeenstemming met de maatregelen en beperkingen met betrekking tot de hygiëne en desinfectie van passagiersschepen, de procedures en protocollen op passagiersschepen, de mate en bezetting van passagiersschepen, gedrag voor exploitanten en passagiers, alsmede voor het informeren van personeel en passagiers, ter voorkoming van besmetting van passagiers en personeel werkzaam in de scheepvaart, onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer, Infrastructuur en Communicatie, de Minister van Volksgezondheid en de Minister Binnenlandse Zaken.

44. Voorgesteld wordt om het binnenlands en internationaal vervoer van goederen en personen te laten plaatsvinden onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Verkeer en Infrastructuur, de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 45. Er wordt voorgesteld om de activiteit met het publiek van marktdeelnemers in gesloten ruimten op het gebied van sport / fitness toe te staan, zonder 30% van de maximale capaciteit van de ruimte te overschrijden, waardoor een oppervlakte van ten minste 4 m² wordt gegarandeerd voor elk persoon. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

46. ​​Er wordt voorgesteld om de activiteit met het publiek van marktdeelnemers die activiteiten op het gebied van het beheer van binnenzwembaden uitvoeren, toe te staan ​​zonder 30% van de maximale capaciteit van de ruimte te overschrijden. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 47. Voorgesteld wordt dat de activiteit van marktdeelnemers die buitenbad-, buitenzwembad- of gym-/fitnessactiviteiten uitvoeren, wordt uitgevoerd in overeenstemming met het gezamenlijk besluit van de minister van Jeugd en Sport en de minister van Volksgezondheid.

 • 48. Voorgesteld wordt dat de openbare activiteit van vergunninghoudende marktdeelnemers op het gebied van kansspelen wordt toegestaan ​​tot 30% van de maximale capaciteit van de ruimte. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 49. Voorgesteld wordt dat de activiteit van marktdeelnemers die speelruimten exploiteren wordt toegestaan ​​met een maximum van 30% van de maximale capaciteit van de ruimte in het tijdsinterval 0500-2100. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 50. Er wordt voorgesteld dat de activiteit van marktdeelnemers die speelplaatsen voor kinderen in gesloten of open ruimten beheren, mag worden toegestaan ​​met een maximum van 30% van de maximale capaciteit van de ruimte en alleen in het tijdsinterval 0500-2100. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 51. Voorgesteld wordt de verplichting voor marktdeelnemers die kuurbehandelingen uitvoeren te handhaven om de bij besluit van de minister van Volksgezondheid vastgestelde preventieregels na te leven.

 • 52. Voorgesteld wordt de verplichting te handhaven voor marktdeelnemers die kansspelen, persoonlijke verzorging, toeristische accommodatie met accommodatiefuncties en kantoorwerk met open ruimten in een open systeem uitvoeren om te voldoen aan de preventieregels die zijn vastgesteld bij de gemeenschappelijke orde van de Minister van Economie, Ondernemerschap en Toerisme en de Minister van Volksgezondheid.

 • 53. Er wordt voorgesteld de verplichting voor openbare instellingen en autoriteiten, marktdeelnemers en beroepsbeoefenaren te handhaven om de activiteit zo te organiseren dat bij binnenkomst in het pand een verplichte epidemiologische triage en verplichte handdesinfectie worden gegarandeerd, zowel voor hun eigen personeel als voor bezoekers , onder de voorwaarden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Volksgezondheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

 • 54. Voorgesteld wordt om de verplichting te handhaven dat de activiteit op het niveau van tandartspraktijken en niet-COVID-gezondheidseenheden alleen mag worden uitgevoerd onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in het besluit van de minister van Volksgezondheid.

 • 55. Voorgesteld wordt de verplichting te handhaven dat de activiteit in kinderdagverblijven alleen mag worden uitgevoerd met inachtneming van de voorwaarden die zijn vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de minister van Onderwijs, de minister van Arbeid en Sociale Bescherming en de minister van Volksgezondheid.

56. Er wordt voorgesteld dat de activiteiten van marktdeelnemers die naschoolse activiteiten uitvoeren, worden uitgevoerd in overeenstemming met maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2-infecties te voorkomen en te beperken.

 • 57. Voorgesteld wordt om onderwijs en andere specifieke activiteiten in onderwijseenheden/instellingen toe te staan, alsook om examens voor leerlingen, leerkrachten te organiseren en af ​​te nemen, op voorwaarde dat de preventieve maatregelen die in gezamenlijk besluit van de minister van Onderwijs en de minister zijn vastgesteld, worden nageleefd. Gezondheid.

 • 58. Voorgesteld wordt om bij 3 gevallen van SARS-CoV-2-ziekte binnen 7 opeenvolgende dagen de maatregel van sluiting van het gebouw voor een periode van 14 dagen in te voeren in de ruimten die bestemd zijn voor de huisvesting van scholieren of studenten. Voor leerlingen/studenten die niet de mogelijkheid hebben om naar huis of een andere locatie te gaan, wordt voorgesteld om, door de verantwoordelijke onderwijseenheid, te zorgen voor huisvesting in quarantaineomstandigheden, evenals voor de nodige maatregelen om in de basisbehoeften te voorzien.

 • 59. Voorgesteld wordt dat de activiteit van agrovoedingsmarkten, met inbegrip van vliegmarkten, gedefinieerd volgens art. 7 lid. (1) van het regeringsbesluit nr. 348/2004 betreffende de uitoefening van de handel in marktgoederen en -diensten in sommige openbare ruimtes, met latere wijzigingen en aanvullingen, uit te voeren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in gezamenlijk besluit van de minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Administratie, de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, de minister van Volksgezondheid en de minister van Arbeid en Sociale Bescherming.

 • 60. Voorgesteld wordt dat de activiteit van beurzen, beurzen en rommelmarkten, gedefinieerd volgens art. 7 lid. (1) van het regeringsbesluit nr. 348/2004, met latere wijzigingen en aanvullingen, toe te staan ​​zonder meer dan 30% van de maximale capaciteit van de ruimte, onder de voorwaarden vastgesteld in gezamenlijk besluit van de minister van Ontwikkeling, Openbare Werken en Bestuur, de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling , de minister van Volksgezondheid en van de minister van Arbeid en Sociale Bescherming. Voorgesteld wordt deelname alleen toe te staan ​​voor personen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema, dat wil zeggen personen die in de periode tussen de 15e dag en 180 dagen na bevestiging van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 61. Er wordt voorgesteld om de verplichting te handhaven om het werkschema in telewerk of thuiswerk voor ten minste 50% van de werknemers te organiseren, en waar de specificiteit van de activiteit telewerk of thuiswerk niet toelaat, wordt het werkschema georganiseerd en uitgevoerd in ruil daarvoor, met strikte naleving van de maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

 • 62. Er wordt voorgesteld om de organisatie van de werkplek uit te voeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de bevoegde autoriteiten met betrekking tot de preventie van besmetting met het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus, om de veiligheid en gezondheid op het werk te waarborgen van werknemers, rekening houdend met en de mate van vaccinatie van werknemers op die werkplek, blijkend uit een vaccinatiebewijs tegen het SARS-CoV-2-virus dat is ingediend door werknemers voor wie 10 dagen zijn verstreken sinds het voltooien van het volledige vaccinatieschema en de aantal werknemers in de periode van 180 dagen vanaf de datum van de positieve test, voor werknemers die positief zijn bevestigd voor een SARS-VOC-2-virusinfectie, die in het bezit zijn van een door de huisarts afgegeven verklaring aan de werkgever en deze overleggen.

 • 63. Voorgesteld wordt dat toegang tot personen, met uitzondering van werknemers, deelnemers aan gerechtelijke, disciplinaire, misdrijf-, administratief-gerechtelijke en administratieve procedures om redenen van openbare orde en veiligheid, personen die medische diensten en sociale uitkeringen nodig hebben, en personen in vaccinatiecentra voor de toediening van een dosis vaccin, in de gebouwen van centrale en lokale openbare instellingen, autonome autoriteiten en beursgenoteerde marktdeelnemers, alleen degenen die zijn ingeënt tegen het SARS-CoV-2-virus en 10 dagen na voltooiing van de volledige vaccinatie hebben schema, dat het negatieve resultaat van een RT-PCR-test voor SARS-CoV-2-virusinfectie niet ouder dan 72 uur of het gecertificeerde negatieve resultaat van een snelle antigeentest voor SARS-virusinfectie -CoV-2 niet ouder dan 48 uur laat zien, respectievelijk die in de periode tussen 15 180e en 2e dag na bevestiging van SARS-CoV-XNUMX-virusinfectie.

 • 64. Er wordt voorgesteld om, als uitzondering op de bepalingen van punt 63, toegang tot advocaten te verlenen voor de uitoefening van de in art. 3 van wet nr. 51/1995 voor de organisatie en uitoefening van de advocatuur, heruitgegeven, met latere wijzigingen en aanvullingen.

65. Er wordt voorgesteld om de maatregelen van punt 63 ook toe te passen op marktdeelnemers die actief zijn in particuliere kantoorgebouwen waar ten minste 50 personen tegelijkertijd werken.

 • 66. Er wordt voorgesteld dat openbare instellingen en marktdeelnemers de nodige maatregelen nemen om de toegang tot openbare diensten te verzekeren, in dringende situaties (bv. afgifte van een overlijdensakte, geboorteakte en dergelijke) en voor personen die geen vaccinatie, tests of om SARS-CoV-2-virusinfectie te genezen door activiteiten te organiseren in een online omgeving, in open ruimtes, aan loketten die zich direct buiten gebouwen bevinden of in andere omstandigheden die ervoor zorgen dat maatregelen worden nageleefd om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen XNUMX.

 • 67. Er wordt voorgesteld dat personen die niet zijn ingeënt, getest of genezen van een SARS-CoV-2-virusinfectie, moeten worden toegelaten in gebedshuizen, religieuze diensten, inclusief collectieve diensten en gebeden, en in gebedshuizen. welk voedsel en alcoholische of niet-alcoholische dranken buiten winkelcentra, beurzen, beurzen en rommelmarkten worden verkocht, een beschermend masker dragen en voldoen aan de voorschriften voor gezondheidsbescherming.

 • 68. De cumulatieve incidentie op 14 dagen betekent de cumulatieve incidentie van gevallen berekend over een periode van 14 dagen, tussen de 17e en de 3e dag, voorafgaand aan de datum waarop dit gebeurt, op basis van het cijfer dat het aantal personen met woonplaats weergeeft of woonplaats in de referentieplaats, meegedeeld aan het districts-/gemeentecomité van Boekarest voor noodsituaties door het directoraat Personeelsdossiers en databasebeheer binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, via de territoriale structuren van het district, op de eerste werkdag van de week, om 16,00 uur. Het cijfer dat is meegedeeld door het Directoraat voor de Registratie van Personen en Databankadministratie, via de territoriale structuren van de provincie, wordt gebruikt als referentie voor de hele periode tot aan de verstrekking van een nieuwe reeks bijgewerkte gegevens en wordt ook doorgegeven aan de Speciale Telecommunicatiedienst Onderhoud.

 • 69. Er wordt voorgesteld dat de vaststelling van de naleving van de cumulatieve incidentielimieten van gevallen binnen 14 dagen om de in dit besluit uiteengezette maatregelen uit te voeren, moet worden bereikt binnen 48 uur nadat ze zijn bereikt door een besluit van het provinciecomité / gemeente Boekarest voor noodsituaties op basis van de analyses die zijn gepresenteerd door de regionale directoraten voor volksgezondheid, respectievelijk van de gemeente Boekarest, en de maatregelen worden toegepast voor een periode van 14 dagen en zullen aan het einde ervan opnieuw worden geëvalueerd.

 • 70. Er wordt voorgesteld dat de openbare gezondheidsdirectoraten van de provincie en Boekarest dagelijks, voor elke plaats op het gebied van competentie, de cumulatieve incidentie van gevallen om de 14 dagen berekenen, zoals berekend volgens de bepalingen van punt 68 en aan de provinciaal comité / van de gemeente Boekarest voor noodsituaties, resulteerde de analyse in maximaal 24 uur vanaf de datum waarop werd vastgesteld dat de limieten die in dit besluit zijn vastgesteld, werden bereikt.

 • 71. Er wordt voorgesteld dat de Bijzondere Telecommunicatiedienst dagelijks, op basis van de resultaten van de tests van de nieuw bevestigde personen, beheerd in de applicatie “corona-formulieren”, om 10 uur automatisch de “alerte.ms. ro” platform het resultaat van de tariefberekening. incidentie volgens de formule in punt 00.

 • 72. Er wordt voorgesteld dat de certificering van vaccinatie, testen of genezing van SARS-CoV-2-virusinfectie wordt uitgevoerd door middel van digitale certificaten van de Europese Unie over COVID-19, in overeenstemming met de bepalingen van de noodverordening van de regering nr. 68/2021 betreffende de vaststelling van maatregelen voor de uitvoering van het Europees kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van het digitale certificaat van de Europese Unie inzake COVID om het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken, met latere wijzigingen en aanvullingen of in het geval van natuurlijke personen uit landen waarvan de autoriteiten geen digitale certificaten van de Europese Unie voor COVID-19 of documenten die compatibel zijn met die certificaten afgeven, het bewijs van infectie met het SARS-CoV-2-virus.

 • 73. Er wordt voorgesteld de verplichting voor marktdeelnemers/exploitanten die onder deze richtlijn opereren te handhaven om de QR-code op het digitale certificaat van de Europese Unie voor COVID-19 te scannen met behulp van het gedeelte "Verificatie van interne regels" van de mobiele applicatie "Check DCC" voor authenticiteit, geldigheid en integriteit van het certificaat, zonder enige gegevens of informatie achter te houden van het geverifieerde certificaat of papieren of elektronische documenten die getuigen van vaccinatie, testen of genezing van SARS-CoV-2-virusinfectie.

 • 74. Voorgesteld wordt om personen die 12 jaar of jonger zijn en vergezeld zijn van een persoon van boven de 18 jaar die tegen het SARS-CoV-2-virus is ingeënt, van de in dit besluit voorziene maatregelen vrij te stellen. die 10 dagen zijn verstreken sinds de voltooiing van het volledige vaccinatieschema, dwz tussen de 15e en 180e dag na de bevestiging van de SARS-CoV-2-virusinfectie.
Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.